top of page
IMG_4122_jpg.JPG

Zasady sklepu

Jesteś dla mnie najważniejszy/a!

Regulamin Sklepu Internetowego PATURE

 

Postanowienia Ogólne :

 

 1. Sklep internetowy pod adresem www.paturedesign.com prowadzony prze VIS Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej ; 50-079 Wrocław NIP 897 184 89 26 , Regon 368867350 , KRS 0000706561 , e-mail : pature.contact@gmail.com

 2. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego , o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczą (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm. )

 3. Sprzedawca : VIS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Białowieskiej; 50-079 Wrocław , NIP 897-184-89-26, Regon: 368867350, KRS 0000706561

 4. Kupujący : Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych , a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm. ) zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim

 6. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy na stronie www.paturedesign.com Składając zamówienie na stronie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia.

 2. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na www.candelove.org

 3. Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulamin, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Kupujący jest informowany o tym fakcie w okresie do 14 dni roboczych i podejmie decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia częściowa realizacja, wydłużenie okresu oczekiwania na brakujący produkt, zamiana brakującego produktu na inny lub całkowite anulowanie zamówienia i zwrot pieniędzy za zamówione produkty.

 5. Dowodem zakupu towaru jest e-mail potwierdzający zakup produktu na stronie www.candelove.org który klient podał podczas składania zamówienia

 6. Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia uiszczane poprzez system płatności PayPal oraz kartą w systemach PayU

 7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy

 9.  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 10. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

 11. Ceny wszystkich Produktów dostępnych w Serwisie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatki). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Za Produkty dostarczane na terenie Unii Europejskiej nie są naliczane żadne dodatkowe podatki ani cła.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych..

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: VIS Sp. Z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Białowieskiej; 53-238 Wrocław, NIP: 897-184-89-26, REGON: 368867350, KRS 000706561

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej pature.contact@gmail.com

 3. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa.

 4. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

  • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego produktu.

  • Nr telefonu – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak produktu lub jego składnika, proponując jednocześnie korzystne rozwiązanie.

  • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.

  • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

  • Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania go do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach Sklepu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 5. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

  • Dokonując zakupu w naszym Sklepie internetowym bez logowania konta po realizacji takiego zamówienia z pozostaje tylko dokument potwierdzający dokonaną transakcję.

  • Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym Sklepie internetowym.

  • Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

 6. Twoje dane osobowe są przekazywane w celu zapewnienia odpowiedniej organizacji , obsługi i wykonywania zawartej umowy. Dane osobowe przekazywane są następującym kategoriom odbiorców:

  • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach),

  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),

  • dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.

 

 1. Z uwagi na to, że administrator korzysta z usług innych dostawców, np. w zakresie hostingu lub systemów informatycznych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

 2. Dane osobowe przechowywane są w sposób adekwatny przez Sprzedawcę i tak długo jak to jest niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane. Sprzedawca przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, lub jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres obowiązywania umowy i okres przedawnienia roszczeń.

 3. Każdy Użytkownik naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Sklepu internetowego. Użytkownikowi przysługuje:

  • Dostęp do danych osobowych: w każdym czasie możesz skorzystać z dostępu do swoich danych

  • Sprostowanie i uzupełnienie danych: masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

  • Prawo do usunięcia danych: masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa poniżej- do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu

  • Prawo do sprzeciwu: masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadku gdy Administrator przetwarza je w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni, Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu jeśli wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

  • Prawo do cofnięcia zgody: w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

  • Prawo do przenoszenia danych: w zakresie jaki Wasze dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany- masz prawo przeniesienia danych osobowych do innego Administratora

  • Prawo do skargi: masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 4. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

 5. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.

 6. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

 7. Administrator może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela: candelovesoycandle@gmail.com

 8. Zgodnie z ( RODO ) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w Sklepie internetowym, prześlij wiadomość email : pature.contact@gmail.com

 9. -świece sojowe handmade-

Zasady sklepu: Zasady sklepu

Nasze zasady dotyczące zwrotów

Warto wiedzieć

Jako konsument masz prawo do odstąpienia od zawartej umowy na odległość poprzez złożenie nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłając nam wiadomość e-mail na adres : candelovesoycandle@gmail.com

Zwracaną rzecz należy zwrócić do nas niezwłocznie na adres : Ostrowskiego 7/10; 53-238 Wrocław
Odstąpić od umowy możesz w terminie 14 dni

Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Koszt wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

Gwarantujemy zwrot ceny Produktu niezwłocznie , nie później niż 14 dni.


REKLAMACJE

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go

Reklamacje należy złożyć na adres candelovesoycandle@gmail.com lub drogą pocztową na adres Ostrowskiego 7/10; 53-238 Wrocław
Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię.

W związku z wadą możesz żądać :

-wymiany rzeczy
- usunięcia wady

lub złożyć oświadczenie o :

-obniżeniu ceny
-odstąpienia od umowy w przypadku wady istotnej

Rozpatrzenie twojej reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Zasady sklepu: Zasady dotyczące zwrotów
bottom of page